Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die Mijnheer Van Puffelen tekstbureau uitvoert voor een opdrachtgever, tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk afgeweken wordt.

Kwaliteit
1. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

Geheimhouding
2. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan Mijnheer Van Puffelen tekstbureau weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

Eenmaal herziening
3. De offerte heeft betrekking op maximaal eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.

4.2 Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Mijnheer Van Puffelen tekstbureau niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

4.3  Wanneer er sprake is van overmacht bij Mijnheer Van Puffelen tekstbureau, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Mijnheer Van Puffelen tekstbureau opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht binnen twee maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft wel de verplichting het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en Mijnheer Van Puffelen tekstbureau hiervoor te betalen.

Offerte en offertekosten
5.1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer het kennismakingsgesprek echter overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Voor een verslag van het gesprek geldt het gebruikelijke uurtarief van € 60,-.

5.2 Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 30 dagen. Ook een offerte die in pitch met meerdere offrerende partijen wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Een omvangrijke offerte is in dit geval een offerte waarvan in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht, inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de opdrachtgever de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van

Mijnheer Van Puffelen tekstbureau en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6, van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging
6. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven: Wat het doel is van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk.

 • – In hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is;
 • – Welke materialen of gegevens de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn;
 • – In wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd;

Voor zover bekend, worden daarnaast opgenomen:

 • – Wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd;
 • – De wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd;
 • – De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Ook worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld.

Levering en eerste gebruiksrecht
7. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij Mijnheer Van Puffelen tekstbureau.

Vrijwaring
8. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Mijnheer Van Puffelen tekstbureau tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Aansprakelijkheid
9. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mijnheer Van Puffelen tekstbureau. In het geval wordt geoordeeld dat Mijnheer Van Puffelen tekstbureau geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Mijnheer Van Puffelen tekstbureau jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten
10.1 Mijnheer Van Puffelen tekstbureau draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

10.2 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding van de auteur verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Mijnheer Van Puffelen tekstbureau worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

10.3 Mijnheer Van Puffelen tekstbureau kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

10.4 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Mijnheer Van Puffelen tekstbureau krijgt, kan Mijnheer Van Puffelen tekstbureau op grond van de Auteurswet het gebruik van deze tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

10.5 Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Mijnheer Van Puffelen tekstbureau wordt beschouwd:

 • – publicatie van het werk voor een andergebruik dan overeengekomen;
 • – hergebruik van het werk zonder toestemming;
 • – aantasting van het werk;
 • – publicatie zonder naamsvermelding.

10.6 De bepalingen van artikel 10.1 tot en met artikel 10.5 hebben ook betrekking op teksten die Mijnheer Van Puffelen tekstbureau van derden betrekt. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

10.7. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau behoudt het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio. Daartoe wordt ook de referentiepagina op www.mijnheervanpuffelen.nl en de LinkedIn-pagina van eigenaar Lianne Kooistra gerekend.

Betaling
11.1. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau is zich er echter van bewust dat de wettelijke betalingstermijn 30 dagen is. Na 30 dagen zal er een eerste betalingsherinnering worden verstuurd.

11.2. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Mijnheer Van Puffelen tekstbureau betaling in termijnen verlangen.

11.3. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

11.4. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40-,.

De verhoging incassokosten is als volgt opgebouwd:

 • – Over de eerste € 2.500 van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen
 • – Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%
 • – Over de volgende € 5.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 5%
 • – Over de volgende € 190.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 1%

Geschillen
12. Op elke overeenkomst tussen Mijnheer Van Puffelen tekstbureau en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Wanneer het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht in het arrondissement van Mijnheer Van Puffelen tekstbureau.

Back to Top